ప్రతి ముస్లిం విధిగా దానం చేయాలి

589. హజ్రత్ అబూ మూసా అష్ అరీ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :-

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తన అనుచరులతో మాట్లాడుతూ “ప్రతి ముస్లిం విధిగా దానం చేయాలి” అన్నారు.
అనుచరులు అది విని “మరి ఎవరి దగ్గరైనా దానం చేయడానికి ఏమీలేకపోతే ఎలా? అని అడిగారు.
“అప్పుడు ఆ వ్యక్తి కష్టపడి సంపాదించి తానూ అనుభవించాలి, దాన్ని (పేదలకు) దానం కూడా చేయాలి” అన్నారు ధైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం).

“ఒకవేళ అలా చేసే శక్తి కూడా లేకపోతే? లేదా అలా కూడా చేయకపోతే?” అని మళ్ళీ అడిగారు అనుయాయులు.
“అప్పుడు ఎవరైనా అగత్యపరుడు ఏదైనా ఆపదలో చిక్కుకుంటే అతడ్ని ఆదుకోవాలి” అన్నారు దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం).

“అది కూడా చేయలేకపోతేనో?” అడిగారు అనుయాయులు తిరిగి,
“(అదీ చేయలేకపోతే) మేలు చేయాలని లేక సత్కార్యాలు చేయాలని ఇతరులకు సలహా లివ్వాలి” అన్నారు దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం).

“మరి అదీ చేయలేకపోతే” అడిగారు అనుయాయులు మళ్ళీ.
“(అలాంటి పరిస్థితిలో కనీసం) తాను స్వయంగా చెడుపనులు
చేయకుండా, ఇతరులకు చెడు తలపెట్టకుండా ఉండాలి. ఇది కూడా దానం క్రిందకే వస్తుంది” అన్నారు దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం).

[సహీహ్ బుఖారీ : 78 వ ప్రకరణం – అదబ్, 33 వ అధ్యాయం – కుల్లు మారూఫిన్ సదఖాతున్]

జకాత్ ప్రకరణం : 16 వ అధ్యాయం – ప్రతి సత్కార్యం దానమే (సదఖాయే)
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

%d bloggers like this: