మానవ జీవిత పరీక్షలు మరియు వాటి ఫలితాలు [వీడియో]

మానవ జీవిత పరీక్షలు మరియు వాటి ఫలితాలు [వీడియో]
https://youtu.be/4Fi51HrBwzA [38 నిముషాలు]
వక్త: మౌలానా అబూబక్ర్ బేగ్ ఉమ్రీ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఇతర ముఖ్యమైన లింకులు:

జీవిత పరీక్షలు, టెస్టులు , ఫిత్నాలు :
https://teluguislam.net/category/trials-tests-fitan/

%d bloggers like this: