మూడవ ఖలీఫా హజరత్ ఉస్మాన్ బిన్ అఫ్ఫాన్ రజియల్లాహు అన్హు సంక్షిప్త చరిత్ర & షహాదత్ [ఆడియో]

మూడవ ఖలీఫా హజరత్ ఉస్మాన్ బిన్ అఫ్ఫాన్ రజియల్లాహు అన్హు సంక్షిప్త చరిత్ర మరియు షహాదత్
https://youtu.be/ejJd6Qy1NWw [15 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

సహాబాలు మరియు మన సలఫ్ (మెయిన్ పేజీ)
https://teluguislam.net/sahaba-and-salaf/

%d bloggers like this: