జిహాద్ అంటే ఏమిటి? [వీడియో]

జిహాద్ అంటే ఏమిటి? [వీడియో]
https://youtu.be/cdbNg2hlL_U [10 నిముషాలు]
వక్త: హబీబుర్రహ్మాన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
%d bloggers like this: