గుసుల్ (సంపూర్ణ స్నానం) చేసే పద్దతి [వీడియో]

గుసుల్ చేసే పద్దతి
https://youtu.be/ht8bTNkwbZA [11 నిముషాలు]
వక్త: హబీబుర్ రహ్మాన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

తహారా (శుద్ధి, శుచీశుభ్రత)
https://teluguislam.net/?p=606

%d bloggers like this: