హజ్ నెల మొదటి పది రోజుల ఘనత

dhul-hijjah great rewards

Sourceత్రాసును బరువు చేసే సత్కార్యాలు (Meezaan) – PDF Book

Great Rewards – చిన్న పనులు – గొప్ప పుణ్యాలు

దిల్ హజ్జ్ మాసపు పది దినాల ప్రత్యేకత

జిల్ హజ్జా మాసపు తొలి దశకంలో ఉపవాసం మరియు ఇతర సత్కార్యాల ఘనత

%d bloggers like this: