జిల్ హజ్జా మాసపు తొలి దశకంలో ఉపవాసం మరియు ఇతర సత్కార్యాల ఘనత


dhul-hijjah-RS-1

dhul-hijjah-RS-2

Source: హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) – ఇమామ్ నవవి (Riyadh-us-Saaliheen) Chapter 226. జిల్ హజ్జా మాసపు తొలి దశకంలో ఉపవాసం …. [pdf]

%d bloggers like this: