విశ్వాస ప్రదాయిని (తఖ్వియతుల్ ఈమాన్) – Taqwiyatul Iman [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

విశ్వాస ప్రదాయిని (Taqwiyatul Iman – తఖ్వియతుల్ ఈమాన్)
(ప్రతి ధార్మిక పౌఠశాలలో బోధన, శిక్షణ, అధ్యయనం కొరకు ఉండవలసిన పుస్తకం)

Shah Ismaeeil Shaheed (rahimahullah)
ఉర్దూ మూలం: హదీసు వేత్త షాహ్ ఇస్మాయీల్ ( రహిమహుల్లాహ్)

ప్రకాశకులు: గ్రామీణ ముస్లిం స్వయం శిక్షణాభివృద్ధి గ్రంథాలయం
నిడదవోలు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆం.ప్ర

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [112 పేజీలు]

చాఫ్టర్లు

విషయసూచిక

1వ అధ్యాయం – తౌహీద్ (దేవుని ఏకత్వం) వివరణ [PDF] [8p]

 1. ప్రజల అజ్ఞానం
 2. షిర్క్ చేష్టలు
 3. విశ్వాస వాదనలు షిర్క్ చేష్టలు
 4. ఖుర్ఆన్ తీర్పు
 5. అల్లాహ్ తప్ప అధికారం గలవాడు ఎవడూలేడు
 6. అల్లాహ్ తప్ప మరో సంరక్షకుడు ఎవరూ లేడు
 7. అల్లాహ్ తప్ప కార్యసాధకుడు ఎవడూ లేడు
 8. షిర్క్ వాస్తవికత

2వ. అధ్యాయం – షిర్క్ (బహుదైవారాధన) రకాలు [PDF] [7p]

 1. జ్ఞానంలో షిర్క్
 2. అధికారంలో షిర్క్
 3. ఆరాధనల్లో షిర్క్
 4. రోజువారి పనుల్లో షిర్క్

3వ. అధ్యాయం – షిర్క్ లోని కీడు, తొహీద్ లోని మేళ్ళు [PDF] [13p]

 1. బహుదైవారాధన క్షమార్హం కాదు
 2. షిర్క్ కు దృష్టాంతం
 3. షిర్క్ మహాపరాధం
 4. సాఫల్యానికి మార్గం తౌహీద్
 5. అల్లాహ్ షిర్క్ ను లెక్కచెయ్యడు
 6. ఆత్మావస్థలో తౌహీద్ అంగీకారం
 7. షిర్క్ ధృవపత్రం కాజాలదు
 8. ‘మరుపు సాకు’ స్వీకరించబడదు
 9. ప్రవక్తల, గ్రంథాల మౌలిక బోధన
 10. ఏకదైవారాధన మరియు మన్నింపు

4వ. అధ్యాయం – అగోచర జ్ఞానంలో షిర్క్ ఖండన [PDF] [10p]

 1. షిర్క్ ఖండన
 2. అగోచరాల జ్ఞానం కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది
 3. అగోచర జ్ఞానముందని చెప్పేవాడు అబద్ధాల కోరు
 4. అగోచరాల జ్ఞానం
 5. అల్లాహ్ ను తప్ప వేరే వారిని మొరపెట్టుకోకండి
 6. లాభనష్టాలు కేవలం అల్లాహ్ మాత్రమే కలిగించగలడు
 7. ప్రవక్తల అసలు మిషన్
 8. ప్రవక్తలు అగోచర జ్ఞానులు కారు
 9. అగోచర జ్ఞానం గురించి ప్రవక్త ప్రవచనం
 10. మాతృమూర్తి ఆయిషా (రదియల్లాహు అన్హా) ఉద్బోధ
 11. అల్లాహ్ తప్ప అగోచర విషయాలు తెలిసిన వారు ఎవరూ లేరు

5వ. అధ్యాయం – అధికారం వినియోగంలో షిర్క్ ఖండన [PDF] [15p]

 1. అల్లాహ్ ను మాత్రమే శరణు వేడుకోవడం
 2. లాభనష్టాలు అల్లాహ్ మాత్రమే కలిగించగలడు
 3. అల్లాహ్ తప్ప ఎవరూ ఉపాధి ప్రదాత కారు
 4. అల్లాహ్ నే మొరపెట్టుకోండి
 5. అనుమతితి లేనిదే సిఫారసు లేదు
 6. సిఫారసు రకాలు
 7. గౌరవభావ సిఫారసు అసాధ్యం
 8. ప్రేమ కలిగిన సిఫారసు అసాధ్యం
 9. అనుమతితో సిఫారసు
 10. రుజుమార్గం
 11. అల్లాహ్ ప్రతి ఒక్కరికీ సమీపంలో ఉన్నాడు
 12. అల్లాహ్ పైనే భారం మోపాలి
 13. బంధుత్వముూ పనికిరాదు

6వ. అధ్యాయం – ఆరాధనల్లో షిర్క్ నిషిద్ధం [PDF] [16p]

 1. ఆరాధన నిర్వచనం
 2. ఆరాధన కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ప్రత్యేకం
 3. సజ్జహ్ (సాప్టాంగం) కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే
 4. దైవేతరులను మొరపెట్టుకోవడం షిర్క్
 5. అల్లాహ్ చిహ్నాలను గౌరవించాలి
 6. దైవేతరుల పేరు తీసుకున్న వస్తువు నిషిద్ధం
 7. అధికారం కేవలం అల్లాహ్ ది మాత్రమే
 8. ఇష్టమొచ్చిన దేవుళ్ళ పేర్లు పెట్టడం షిర్క్
 9. స్వయం కల్పిత ఆచారాలు షిర్క్
 10. ప్రజలను తమ గౌరవార్థం నిలుచోబెట్టి ఉంచడం నిషిద్ధం
 11. విగ్రహాల ఆస్థానాల ఆరాధనా భావం కూడా షిర్క్
 12. దైవేతరుల పేర జిబహ్ చేయడం శాపార్హం
 13. ప్రళయ సూచనలు
 14. ఆస్థాన పూజ చేయడం దుర్జనుల పని
 15. విగ్రహాల ప్రదక్షిణ

7వ అధ్యాయం – ఆచార వ్యవహారాలలో షిర్క్ నిషిద్ధం [PDF] [29p]

 1. షైతాను కలతలు
 2. సంతానం విషయంలో షిర్క్ వైపు తీసుకుపోయే దురాచారాలు
 3. వ్యవసాయ వ్యవహారాలలో షిర్క్ దురాచారాలు
 4. పశువుల విషయంలో షిర్క్ కు గురిచేసే దురాచారాలు
 5. హలాల్ హరామ్ (ధర్మం-అధర్మం)
 6. నక్షత్రాల వల్ల లాభనష్టాలు జరుగుతాయని భావించడం షిర్క్
 7. జ్యోతిష్కుడు మాంత్రికుడు,…..
 8. జ్యోతిష్య సంఖ్యా శాస్త్రాలపై విశ్వసించే పాపం
 9. శకునము మరియు సగినము చూడటం కుఫ్ర్ ఆచారాలు
 10. అల్లాహ్ ను సిఫారసుదారునిగా చేయకండి
 11. అల్లాహ్ కు అత్యంత ఇష్టమైన పేర్లు
 12. అల్లాహ్ పేర్లతో ఉపనామాలను జోడించకండి
 13. కేవలం ‘అల్లాహ్ తలిస్తే’ అనండి
 14. దైవేతరుల పై ప్రమాణం చేయడం షిర్క్
 15. మ్రొక్కుబడుల గురించి ప్రవక్త ( సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తీర్పు
 16. సజ్దహ్ కేవలం అల్లాహ్ కొరకే మరియు ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)ను గౌరవించండి
 17. ఎవరినైనా దాసుడనిగానీ, దాసి అని గానీ అనడం.
 18. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ను గౌరవించే విధానం
 19. ‘సయ్యద్’ పదానికి రెండు అర్థాలు
 20. చిత్రాల గురించి ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ప్రవచనాలు
 21. ఘోరమైన ఐదు పాపాలు
 22. తన గురించి ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ప్రవచనాలు
%d bloggers like this: