బహుదైవారాధకుల యుక్త వయస్సుకు రాని పిల్లల విధివ్రాత గురించి

1703. హజ్రత్ అబూ హురైరా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :-

బహుదైవారాధకుల యుక్త వయస్సుకు రాని పిల్లలను గురించి (వారు స్వర్గానికి పోతారా లేక నరకానికి పోతారా అని) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ను ప్రశ్నించటం జరిగింది. దానికి ఆయన సమాధానమిస్తూ “వారు పెరిగి పెద్ద వాళ్ళయిన తరువాత ఎలాంటి  కర్మలు ఆచరిస్తారో అల్లాహ్ కే తెలుసు” అని అన్నారు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 23 వ ప్రకరణం – జనాయిజ్, 93 వ అధ్యాయం – మాఖీల ఫీ ఔలాదిల్ ముష్రికీన్]

విధివ్రాత ప్రకరణం : 6 వ అధ్యాయం – ప్రతి పిల్లవాడు ప్రకృతి ధర్మంపై పుడతాడు.
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) Vol. 2
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

%d bloggers like this: