ప్రళయ దినాన వుజూ భాగాలు అందంగా, తేజస్సుగా ఉంటాయి

141. హజ్రత్ అబూ హురైరా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :-  నేను దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రవచిస్తూ ఉండగా విన్నాను :

ప్రళయ దినాన నా అనుచర సమాజాన్ని (కర్మ విచారణ కోసం) పిలవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు వారి ముఖాలు, కాళ్ళు, చేతులు వుజూ ప్రభావంతో తెల్లగా, మహోజ్వలంగా ఉంటాయి. అందువల్ల మీలో ఎవరైనా తమ తెలుపు, తేజస్సులను వృద్ధి చేసుకోదలిస్తే వారు వుజూలో పూర్తిగా ముఖం కడుక్కొని అలా వృద్ధి చేసుకోవచ్చు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 4 వ ప్రకరణం – వుజూ, 3 వ అధ్యాయం – ఫజ్లిల్ వుజూయి వల్ గుర్రల్ ముహజ్జలూన్]

శుచి, శుభ్రతల ప్రకరణం – 12 వ అధ్యాయం – ముఖం పూర్తిగా కడగాలి, కాళ్ళు చేతులు మడమలు మోచేతుల దాకా కడగాలి
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

%d bloggers like this: