విశ్వాస మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించేవాడు

26. హజ్రత్ అనస్ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం:- ఈ క్రింది మూడు లక్షణాలు కలిగి ఉన్నవాడు విశ్వాస మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తాడని దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తెలియజేశారు :

1. అందరికంటే ఎక్కువ దేవుడ్ని, దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ను అభిమానించడం,
2. ఎవరిని అభిమానించినా కేవలం దైవప్రసన్నత కోసం అభిమానించడం,
3. (నరక) అగ్నిలో పడటానికి ఎంతగా అసహ్యించుకుంటాడో  అవిశ్వాస స్థితి వైపుకు మరలిపోవడానికి కూడా అంతగా అసహ్యించుకోవడం.

[సహీహ్ బుఖారీ : 2 వ ప్రకరణం – ఈమాన్, 9 వ అధ్యాయం – హలావతిల్ ఈమాన్]

విశ్వాస ప్రకరణం : 15 వ అధ్యాయం
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) Vol. 1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

%d bloggers like this: