హజ్జ్, ఉమ్రా ఆదేశాలు – Rulings of Hajj and Umrah


hajj-umrah-adeshaaluహజ్జ్, ఉమ్రా ఆదేశాలు – Rulings of Hajj and Umrah

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

 

విషయ సూచిక:
– హజ్ ఆదేశాలు, దాని విశిష్టత
– హజ్ నిబంధనలు
– హజ్ సిద్ధాంతములు
– ఇహ్రామ్
– ఇహ్రామ్ ధర్మములు
– హజ్ మూడు రకాలు
– ఇహ్రామ్  విధానం
– ఇహ్రామ్ నిషిద్ధతలు
– తవాఫ్ (కాబా ప్రదక్షిణం)
– సయీ  (సఫా మర్వాల మధ్య పరుగు)
– జిల్ హిజ్జ 8వ రోజు
– జిల్ హిజ్జ 9వ రోజు (అరఫా రోజు)
– ముజ్ దలిఫా
– జిల్ హిజ్జ 10వ రోజు (పండుగ రోజు)
– జిల్ హిజ్జ 11వ రోజు
– జిల్ హిజ్జ 12వ రోజు
– హజ్ యెక్క రుకున్ లు
– హజ్ యెక్క వాజిబ్ లు
– మస్జిదె నబవి దర్శనం
– ఉమ్రా చేయు విధానం