ధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు (Fiqh Islami)


Dharma-Sashtra-Shasanaalu-Fiqh-Islamiధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు (Fiqh Islami)

(జకాత్ ఆదేశాలు, అన్నపానియాల ఆదేశాలు, వస్త్రాధరణ ఆదేశాలు, వైవాహిక ధర్మాలు)
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

విషయ సూచిక :జకాత్ ఆదేశాలు
– బంగారం, వెండి జకాత్
– వ్యాపార సామాగ్రి యెక్క జకాత్
– షేర్స్ యెక్క జకాత్
– భూ సంబంధ ఉత్పత్తులపై  జకాత్
– పశువుల జకాత్
– జకాత్ హక్కుదారులు
అన్నపానీయాల ఆదేశాలు
– జిబహ్ చేసే పద్ధతి, దాని ఆదేశాలు
– జిబహ్ నిబంధనలు
– జిబహ్ కు సంబంధించిన ధర్మాలు
– వేట-దాని నిబంధనలు
వస్త్రధారణ ఆదేశాలు
– వస్త్రధారణ ధర్మములు
వైవాహిక ధర్మాలు
– వివాహ నిబంధనలు
– వివాహానంతరం
– వివాహ పద్ధతులు, దాని ధర్మములు
– భార్య గుణాలు
– వివాహ నిషిద్ధమైన స్త్రీలు
– విడాకులు
– ఖులఅ
– వివాహ బంధాన్ని నిలుపుకునే, తెంచుకునే స్వేచ్చ
– అవిశ్వాసులతో వివాహం
– యూద క్రైస్తవ స్త్రీలతో వివాహం వల్ల కలిగే నష్టాలు