స్వీకారయోగ్యం కాని విశ్వాసం, ప్రళయకాల చిహ్నం

97. హజ్రత్ అబూ హురైరా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :-

“సూర్యుడు పడమర నుంచి ఉదయించనంతవరకు ప్రళయం సంభవించదు. సూర్యుడు పడమర నుంచి ఉదయించగానే ప్రజలు ఆ వింత చూసి అందరూ (ఇస్లాం ధర్మాన్ని) విశ్వసిస్తారు. కాని అప్పుడు విశ్వసించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు” అన్నారు దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం). ఆ తరువాత ఆయన దివ్యఖుర్ఆన్ లోని ఈ సూక్తిని పఠించారు :

“ఇకవారు దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నారు? వారి ముందు దైవదూతల ప్రత్యక్షం కావాలని చూస్తున్నారా? లేక నీ ప్రభువు స్వయంగా వారి దగ్గరకు దిగి రావాలనా? లేక నీ ప్రభువు సూచనల్లో కొన్ని బహిర్గతమయ్యే సమయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? నీ ప్రభువు సూచనల్లో కొన్ని ప్రత్యేక సూచనలు బహిర్గతమయ్యే రోజు అసలు సత్యాన్నే విశ్వసించని వాడు వాటిని (కళ్ళారా చూసి) విశ్వసించినా దాని వల్ల అతనికి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. అలాగే (గతంలో) విశ్వసించి ఎలాంటి సత్కార్యం చేయని వాడికి సయితం అతని విశ్వాసం ఆ రోజు ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూర్చదు.”

[సహీహ్ బుఖారీ : 65 వ ప్రకరణం – అత్తఫ్సీర్, 6 వ అధ్యాయం – సూరతుల్ అన్ ఆమ్ – 9 వ అంశం హలుమ్మ షుహదా అకుమ్]

విశ్వాస ప్రకరణం – 70 వ అధ్యాయం – స్వీకారయోగ్యం కాని విశ్వాసం, ప్రళయకాల చిహ్నం
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) Vol. 1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

తౌబా (పశ్చాత్తాపం) [పుస్తకం]

repent-too-lateపశ్చాత్తాపం- Toubah – Repentence
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ
(Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్
(Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [34 పేజీలు]

విషయ సూచిక :

 • తౌబా (పశ్చాత్తాపం) ప్రాముఖ్యత
 • తౌబా నిబంధనలు
 • తౌబా విధానాలు
 • సత్యమైన తౌబా
 • తౌబా చేయుటకు సహాయపడే విషయాలు
 • పాప పరిహారాలు
 • ప్రశ్నోత్తరాలు
  1. పాపాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటే ఎలా తౌబా చేయాలి?
  2. స్నేహితులు అడుకున్నప్తుడు ఎలా తౌబా చేయాలి?
  3. స్నేహితులు అవమానపరుస్తారన్స్న భయంలో ఎలా తౌబా?
  4. తౌబా చేసిన తర్వత అదే తప్పు మళ్ళీ జరిగితే ఎలా?
  5. ఒక పాపం చేస్తూ వేరే పాపం నుండి తౌబా చేయవచ్చా?
  6. గతంలో తప్పిపోయిన నమాజు, ఉపవాసాలు… ఎలా?
  7. సొమ్ము దొంగతనం చేసిన ఉంటే ఎలా తౌబా చేయాలి?
  8. వ్యభిచారానికి పాల్యడిన వ్వక్తి ఎలా తౌబా చేయాలి?
  9. వివాహానికి ముందు జరిగిన తప్పు గురించి చెప్పాలా?
  10. పురుషులు పరస్పరం, స్త్రీలు పరస్పరం చెడుకు పాలడితే ఎలా?

ప్రియ సోదరా/సోదరీ ! ఒక తల్లి తన చంటి పిల్ల పట్ల చూపే ప్రేమకన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ ప్రేమ అల్లాహ్ తన దాసుల పట్ల చూపుతాడు  అని గుర్తుంచుకో !! తన తౌబాలో  సత్యవంతుడైన వ్యక్తిని అల్లాహ్ తప్పక మన్నిస్తాడు. వ్యక్తిగతంగా తౌబా ద్వారం చివరి శ్వాస వరకు ఉంది. సామాన్యంగా ప్రళయానికి ముందు పశ్చిమ దిశ నుండి సూర్యోదయం అయ్యే వరకు ఉంది.

అల్లాహ్ మనందిరికీ క్షమాబిక్ష కోరుతూ, తౌబా చేస్తూ ఉండే భాగ్యం ప్రసాదించు గాక! అమీన్ !!

=,@ !uW! | [” JK
=,5″ J” œ=C =CFA8 ^AÃ8 J” X ^:‹.
=CF 45″ 67 _5 J” œbi 43
UG
కe!! s5H .ు'(` .కa3
45″67 E F38!bi. .‹కaU% s
_f .; f .: ‚_ి. !F6%
ž @63కa FGW ÎF _ిƒ ‘ి œZ-
W@ 4Ñ .: ‚_ి.
45″ 67 FW;క© gF6hg కe
³, s 1?œ
‚’? §U !_ి%! *ª)!!