అల్లాహ్ రెట్టింపు పుణ్యఫలం ప్రసాదించే ముగ్గురు వ్యక్తులు

94. హజ్రత్ అబూ మూసా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :- దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా తెలిపారు,

“మూడు విధాల వ్యక్తులకు దేవుడు రెట్టింపు పుణ్యఫలం ప్రసాదిస్తాడు.

  1. గ్రంధ ప్రజలకు చెందిన వాడు. (యూదుడు లేక క్రైస్తవుడు అయి ఉండి తమ దైవప్రవక్త (హజ్రత్ మూసా లేక హజ్రత్ ఈసా) తో పాటు, ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ను కూడా విశ్వసించే వ్యక్తి.
  2. అటు దేవుని హక్కుల్ని, ఇటు తన యజమాని హక్కుల్ని కూడా నిర్వర్తించే బానిస.
  3. ఒక మహిళా బానిసను కలిగి వుండి, ఆమెకు మంచి విద్యాబుద్దులు గరిపి, తరువాత ఆమెను బానిసత్వం నుంచి విముక్తి కలిగించి తన భార్యగా చేసుకునే వ్యక్తి. అతనికి కూడా రెట్టింపు పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.”

[సహీహ్ బుఖారీ : 3 వ ప్రకరణం – ఇల్మ్, 31 వ అధ్యాయం – తాలిమిర్రజులి ఉమ్మత్]

విశ్వాస ప్రకరణం : 68 వ అధ్యాయం – మహనీయ ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి అసల్లం) యావత్తు మానవాళి కోసం వచ్చిన దైవప్రవక్త
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) Vol. 1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

%d bloggers like this: