హృదయ రోగాల చికిత్స [వీడియో]

హృదయ రోగాల చికిత్స [వీడియో]
https://youtu.be/g7cxTBS8jHo [25 నిముషాలు]
వక్త: హబీబుర్రహ్మాన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
%d bloggers like this: