30 డిసెంబర్ 2022 జుమ్మా రోజున మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఖుత్బ ఇచ్చే మన సోదరులకు కొన్ని పాయింట్స్ [ఆడియో]

30 డిసెంబర్ 2022 జుమ్మా రోజున మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఖుత్బ ఇచ్చే మన సోదరులకు ఇవి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది.
https://youtu.be/Kv5TeAHXzHo [16 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
%d bloggers like this: