కితాబ్ అత్-తౌహీద్ (ఏక దైవారాధన) – ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కైలానీ [పుస్తకం]

రచయిత: ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కైలానీ
అనువాదం: అబ్దుల్ బాసిత్ ఉమరీ
హదీసు పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ఎ. పి., ఇండియా

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://teluguislam.files.wordpress.com/2022/03/kitab-at-tawheed-iqbal-kailani-mobile-friendly.pdf
[194 పేజీలు] [PDF] [మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ]

విషయ సూచిక

 1. తొలిపలుకులు.
 2. సంకల్ప ఆదేశాలు
 3. అల్లాహ్ యొక్క ఏక దైవత్వం పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉండటం
 4. అల్లాహ్ యొక్క ఏక దైవత్వం పట్ల విశ్వాసం- దాని ప్రాముఖ్యత
 5. దివ్య ఖుర్ఆన్ – అల్లాహ్ యొక్క అద్వితీయత
 6. అల్లాహ్ యొక్క ఏక దైవత్వం పట్ల విశ్వాసం – దాని వివరణ దాని రకాలు
 7. అల్లాహ్ ఒక్కడే సత్య దేవుడు
 8. అల్లాహ్ ఒక్కడే సర్వ విధాల ఆరాధనలకు, అన్ని రకాల పూజలకు అర్హుడని విశ్వసించటం
 9. అల్లాహ్ తన సద్గుణ విశేషణాల యందు అద్వితీయుడని విశ్వసించటం
 10. దైవత్వంలో అల్లాహ్ కు సాటి కల్పించటం – దాని రకాలు
 11. దివ్య ఖుర్ఆన్ ద్వారా ద్వైత విశ్వాస ఖండన
 12. ప్రవక్తగారి ప్రవచనాల ద్వారా ద్వైత విశ్వాస ఖండన
 13. స్వల్ప ద్వైత వివరాలు
 14. నిరాధార, కల్పిత వచనాలు

డౌన్లోడ్ ఇస్లాం తెలుగు పుస్తకాలు (Telugu Islamic Books):
https://telugusialm.net/?p=4259

%d bloggers like this: