ఖాదియాని (అహ్మది ముస్లిం) లను కాఫిర్ లాగా ఎందుకు అంటారు? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[4:41 నిముషాలు]
షేఖ్. డా సఈద్ అహ్మద్ మదనీ హఫిజహుల్లాహ్

మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ

బిద్అత్ (కల్పితాచారం) – Bidah – మెయిన్ పేజీ

https://teluguislam.net/others/bidah/

%d bloggers like this: