తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 01

బిస్మిల్లాహ్

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 1
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

1) పవిత్ర కలిమా లో గల “ఇలాహ్” కు అర్థం ఏమిటి ?

A) గొప్పవాడు
B) నిజ ఆరాధ్య దేవుడు
C) దైవదూత

2) ఖుర్ఆన్ అవతరణా క్రమంలో దైవప్రవక్త (ﷺ) వారిపై అవతరించిన తొలి పదం ఏమిటి ?

A) ఇబాదాహ్
B) ఇఖ్రా
C) సలాహ్

3) ప్రవక్తల పరంపరలో తొలి ప్రవక్త ఎవరు ?

A) ముహమ్మద్ ప్రవక్త (ﷺ)
B) ఆదం (అలైహిస్సలాం)
C) ఈసా (అలైహిస్సలాం)

4) ఖుర్ఆన్ ఏ భాషలో అవతరించినది?

A) ఉర్దూ
B) హీబ్రు
C) అరబ్బీ

5) ఇస్లాం మూల స్తంభాలు ఎన్ని వాటిలో 2 వది ఏది?

A) 6 –ఉపవాసం
B) 5 –నమాజ్
C) 4 — కలిమా

సమాధానాలు 

1) B) నిజ ఆరాధ్య దేవుడు
2) B) ఇఖ్రా
3) B) ఆదం (అలైహిస్సలాం)
4) C) అరబ్బీ
5) B) 5 –నమాజ్


నోట్: ఈ  పార్ట్ 01కు ఆడియో వివరణ లేదు. పార్ట్ 02 నుండి ఆడియో వివరణ వినవచ్చు 

ఇతరములు :

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

%d bloggers like this: