షైతాన్ నుండి రక్షణ ఎలా పొందాలి? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

33:08 నిముషాలు
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

”నిశ్చయంగా షైతాన్‌ మీ శత్రువు. కనుక మీరు కూడా వాణ్ణి శత్రువు గానే పరిగణించండి. వాడు తన సమూహాన్ని, వారంతా నరకవాసులలో చేరిపోవడానికే పిలుస్తున్నాడు”. (సూరా ఫాతిర్‌: 06)

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా అన్నారు:

”నిశ్చయంగా షైతాన్‌ మనిషి నరాల్లో రక్తం వలె ప్రవహిస్తుంటాడు”. (బుఖారీ)


ఈ ఆడియో లో క్రింది విషయాలు వివరించబడ్డాయి:

 1. అల్లాహ్ యొక్క జిక్ర్ 
 2. షిర్క్  నుండి  & పాపకార్యాల నుండి దూరముండుట 
 3. అల్లాహ్ పై బలమైన విశ్వాసం మరియు నమ్మకం 
 4. వివిధ సందర్భాలలో దుఆలు పఠించడం 
 5. ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు చదివే దుఆ చదవడం 
 6. 100 సార్లు “లా ఇల్లల్లాహు వహ్దహు లా షరీకలహు …” చదవడం 
 7. మితి మీరిన కోపానికి దూరముండుట, కోపం వచ్చినప్పుడు “అవూజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్రజీమ్” చదువుట  
 8. సూరా అల్ ఫలఖ్ , సూరా అల్ నాస్ చదవడం 
 9. ఇంట్లో ప్రవేశించేటప్పుడు , తినేముందు, తాగేముందు బిస్మిల్లాహ్ తో ప్రారంభించడం 
 10. ఇంట్లో సురా బఖర చదవడం 
 11. నిద్ర పోయే ముందు “అయతుల్ కుర్సీ” చదవడం 
 12. నిద్ర పోయే ముందు సురా బఖర చివరి రెండు అయతులు చదవడం 
 13. మస్జిద్ లోకి ప్రవేశించేటప్పుడు చేసే దుఆ చేసుకోవడం 
%d bloggers like this: