జుహ్ర్ నమాజు ముందు నాలుగు రకాతులు సున్నత్ చివరి రాత్రిలో చేసే తహజ్జుద్ నమాజుకు సమానం

Four rakah before Dhuhr

Sourceత్రాసును బరువు చేసే సత్కార్యాలు (Meezaan) – PDF Book

Great Rewards – చిన్న పనులు – గొప్ప పుణ్యాలు

%d bloggers like this: