సుబ్ హానల్లాహ్ , అల్ హమ్ దులిల్లాహ్ , అల్లాహు అక్బర్, లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్

SubhanAllaah-alHamdulillah-Laailaahaillallah-AllaahuAkbar

Sourceత్రాసును బరువు చేసే సత్కార్యాలు (Meezzan) – PDF Book

%d bloggers like this: