పది లక్షల పుణ్యాలు సంపాదించే దుఆ

great-reward-dua-market-1

great-reward-dua-market-2

Source: త్రాసును బరువు చేసే సత్కార్యాలు (Meezzan) – PDF Book

%d bloggers like this: