ప్రతి నెల మూడు రోజులు ఉపవాసం పాటించటం

ఈ పవిత్ర మాసం ధుల్-ఖాదా నెలకు మూడు శ్వేత రోజులు జూలై 16 నుండి జూలై 18 (2019) వరకు ఉంటాయి. ఈ రోజుల్లో ఉపవాసం ఉండటానికి మీ వంతు ప్రయత్నం చేయండి.

ప్రతి నెల మూడు రోజులు ఉపవాసం పాటించటం [PDF]

https://teluguislam.net/2010/11/15/riyadh-as-saliheen-imam-nawawi-volume-2/

%d bloggers like this: