అల్లాహ్ ఎంతో ప్రశంసనీయుడు! ఆయన మిమ్మల్ని ప్రకృతి వైపుకు మార్గదర్శనం చేశాడు

1308. హజ్రత్ అబూ హురైరా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :-

మేరాజ్ (గగన విహారం) రాత్రి బైతిల్ మఖ్దిస్ లో దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ముందు రెండు గిన్నెలు ఉంచబడ్డాయి. వాటిలో ఒక గిన్నెలో సారా ఉంది. రెండవ గిన్నెలో పాలున్నాయి. దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఆ రెండింటినీ చూసి పాలగిన్నెను మాత్రమే తీసుకున్నారు. అప్పుడు దైవదూత హజ్రత్ జిబ్రయీల్ (అలైహిస్సలాం) ఇలా అన్నారు. “అల్లాహ్ ఎంతో ప్రశంసనీయుడు! ఆయన మిమ్మల్ని ప్రకృతి వైపుకు మార్గదర్శనం చేశాడు. (అంటే ఆయన మీకు మానవ స్వభావాన్ని అనుగణమైన విషయం వైపుకు దారి చూపాడు). ఒకవేళ మీరు సారాయి గిన్నె తీసుకొని ఉంటే మీ అనుచర సమాజం సన్మార్గం తప్పిపోయేది”.

[సహీహ్ బుఖారీ : 65 వ ప్రకరణం – తఫ్సీర్, 17 వ అధ్యాయం – బనీ ఇస్రాయీల్ సూరా : 3 , హద్దాసనా అబ్దాన్]

పానీయాల ప్రకరణం : 10 వ అధ్యాయం – పాలు (ప్రవక్తకు ప్రీతికరమైన పానీయం)
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) Vol. 1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

%d bloggers like this: