మనిషి వృద్ధుడైపోతూ ఉంటే అతనిలో పెరిగే రెండు కోరికలు

621. హజ్రత్ అనస్ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రభోధించారు:-

మానవుడు ఒకవైపు వృద్ధుడైపోతూ ఉంటే, మరోవైపు అతనిలో రెండు విషయాలు అధికమవుతూ ఉంటాయి.
ఒకటి : ధన వ్యామోహం, రెండు: దీర్ఘాయుష్షు పట్ల కోరిక.

[సహీహ్ బుఖారీ : 81 వ ప్రకరణం – రిఖాఖ్, 5 వ అధ్యాయం – మన్ బలగ సిత్తీన సనతా…]

జకాత్ ప్రకరణం : 38 వ అధ్యాయం – ప్రాపంచిక వ్యామోహం గర్హనీయం
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

%d bloggers like this: