భూకంపనాలు, అల్లాహ్ యొక్క ఇతర సూచనలకు సంబంధించి షేఖ్ బిన్ బాజ్ రహిమహుల్లాహ్ వారి సందేశం [ఆడియో]

భూకంపనాలు, అల్లాహ్ యొక్క ఇతర సూచనలకు సంబంధించి షేఖ్ బిన్ బాజ్ రహిమహుల్లాహ్ వారి సందేశం
https://youtu.be/kk9f5Ht-oU0 – అనువాదం : నసీరుద్దీన్ జామిఈ [3:50 నిమిషాలు]
మజ్మూఉ ఫతావా బిన్ బాజ్ 9/150
https://binbaz.org.sa/articles/158/نصيحة-حول-الزلازل
%d bloggers like this: