కట్నం అడగకుండా అమ్మాయి తరపున వాళ్ళు అమ్మాయికి ఏమైనా ఆస్థి ఇస్తే అది కట్నం కింద వస్తుందా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[2:10 నిముషాలు]
షేఖ్. డా సఈద్ అహ్మద్ మదనీ హఫిజహుల్లాహ్

%d bloggers like this: