లైలతుల్ ఖద్ర్ దుఆ

బిస్మిల్లాహ్
1196. ఆయేషా (రదియల్లాహు అన్హా) కధనం : నేను ప్రవక్తతో “దైవ ప్రవక్తా! నేనొక వేళ లైలతుల్ ఖద్ర్ (ఘనమైన రేయి) ఏదో కనుగొంటే ఆ రాత్రి నేను ఏమని ప్రార్ధించాలో కాస్త చెబుతారా?” అని అడిగాను.    ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రార్ధించమని చెప్పారు : اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي అల్లాహుమ్మ ఇన్నక అఫువ్వున్ తుహిబ్బుల్‌ అఫ్‌వ  ఫా'ఫు అన్నీ అల్లాహ్‌! నీవు అమితంగా మన్నించేవాడవు. మన్నింపును ఇష్టపడతావు. కనుక నన్ను మన్నించు (తిర్మిజీ- హసన్‌, సహీహ్‌) హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) నుండి

1196. ఆయేషా (రదియల్లాహు అన్హా) కధనం : నేను ప్రవక్తతో “దైవ ప్రవక్తా! నేనొక వేళ లైలతుల్ ఖద్ర్ (ఘనమైన రేయి) ఏదో కనుగొంటే ఆ రాత్రి నేను ఏమని ప్రార్ధించాలో కాస్త చెబుతారా?” అని అడిగాను.    ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రార్ధించమని చెప్పారు :

اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي

అల్లాహుమ్మ ఇన్నక అఫువ్వున్ తుహిబ్బుల్‌ అఫ్‌వ  ఫా’ఫు అన్నీ

అల్లాహ్‌! నీవు అమితంగా మన్నించేవాడవు. మన్నింపును ఇష్టపడతావు. కనుక నన్ను మన్నించు

(తిర్మిజీ- హసన్‌, సహీహ్‌)

తెలుగు మూలంలైలతుల్ ఖద్ర్ లో చేయబడే నమాజు  – హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) నుండి

రమదాన్ మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/five-pillars/ramadhan-telugu-islam/

%d bloggers like this: