స్వర్గ గృహాలకు కారణమయ్యే సత్కార్యాలు [వీడియో]

మొదటి భాగం:

రెండవ భాగం: (కొంచెం మొదటి భాగం మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యింది)

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ(హఫిజహుల్లాహ్)

ఈ సత్కార్యాలు చేయండి స్వర్గగృహాలు పొందండి

1) అల్లాహ్ ను విశ్వసించడం,
2) ఆయన ప్రవక్తను విశ్వసించడం,
3) సత్కార్యాలు చేయడం,
4) జిహాద్ చేయడం,
5) తఖ్వా,
6) సహనం,
7) అల్లాహ్ పై నమ్మకం,
8) మనస్ఫూర్వకమైన స్నేహం కేవలం విశ్వాసులతో చేయడం,
9) మంచిని ఆదేశించడం చెడు నుండి ఖండించడం,
10) నమాజు స్థాపించడం,
11) జకాత్ (విధిదానం) చెల్లించడం,
12) అల్లాహ్, ఆయన ప్రవక్త విధేయత పాటించడం,
13) మంచి విధంగా మాట్లాడడం,
14) అన్నం తినిపించడం,
15) ఉపవాసాలుండడం,
16) తహజ్జుద్ చేయడం,
17) సంతానం చనిపోతే ఇన్నా లిల్లాహి వఇన్నా ఇలైహి రాజిఊన్, అల్ హందులిల్లాహ్ అనడం.
18) బజారులో ప్రవేశిస్తూ దుఆ చదవడం. లాఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్ దహూ లాషరీక లహూ లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు యుహ్ యీ వయుమీతు వహువ హయ్యున్ లాయమూతు బియదిహిల్ ఖైరు వహువ అలా కుల్లి షైఇన్ ఖదీర్.
19) సూర ఇఖ్లాస్ పదిసార్లు చదవడం,
20) పన్నెండు రకాతుల సున్నతె ముఅక్కద చేయడం,
21) రోగిని పరామర్శించడం,
22) ముస్లింతో కలవటానికి వెళ్ళడం.
23) చాష్త్ నమాజు నాలుగు రకాతులు చేయడం,
24) జొహ్ర్ కు ముందు నాలుగు రకాతులు చేయడం,
25) పంక్తి (నమాజు సఫ్)లో ఖాలీ స్థలం ఉండనీయ కూడదు,
26) హక్కు తనదైనా గొడవను వదలుకోవడం,
27) పరిహాసముగానైనా అబద్ధం పలకకుండా ఉండడం,
28) సద్వర్తన అవలంబించడం,
29) మస్జిద్ నిర్మించడం లేదా నిర్మాణంలో పాల్గొనడం.

%d bloggers like this: