ఏకత్వం వాస్తవికత (Hakeekath-Tawheed)

tawheed-telugu-islam
సంకలనం
: మౌలానా  అబ్దుస్ -సలాం  ఉమ్రి (Moulana Abdus-Salam Umri)
అనువాదం : మౌలానా  ముహమ్మద్  జాకీర్  ఉమ్రి (Moulana Muhammad Zakir Umri)
మస్జిద్ -ఎ -ఫరూఖియః ,హకీంపేట్ , టోలిచౌకి , హైదరాబాద్ (Masjid-e-Farooqiyah, Hakeempet, Tolichowki, Hyderabad)
ప్రకాశకులు: ఐదార ఫిక్రే ఆఖిరత్

ఏకదైవత్వం (తౌహీద్), ఆరాధనలు, బహుదైవారాధన – అల్లాహ్ కు సాటి కల్పించడం, ప్రార్థనలు, అగోచర జ్ఞానం, సిఫారసు, చికిత్స మొదలైన విషయాలు.

[PDF చదవండి /డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

విషయ సూచిక :

 1. ముందు మాట
 2. తౌహీద్ (ఏకత్వం) అంటే ఏమిటి?
 3. ఇబాదత్ (ఆరాధన) అంటే ఏమిటి?
 4. షిర్క్ (సాటి కల్పించటం) అంటే ఏమిటి?
 5. మొక్కుబడులు, నైవేద్యాలు, ఆరాధనలు
 6. దుఆ  (ప్రార్ధన) ఆరాధనే
 7. తౌహీద్ మూడు రకాలు
 8. తౌహీదే జాత్
 9. తౌహీదే ఆస్మా  వసిఫాత్
 10. అల్లాహ్ దూరం దగ్గర అన్నీ చూస్తాడు
 11. అల్లాహ్ అర్ధిస్తే సంతోషిస్తాడు , అర్ధించని యెడలఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తాడు
 12. మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) కూడా అల్లాహ్ నే ప్రార్ధించాడు
 13. తౌహీదే రుబూబియత్
 14. విగ్రహాల పట్ల విగ్రహారాధకుల వ్యర్ధ నమ్మకాలు
 15. మానవ అవసరాలు రెండు రకాలు
 16. తౌహీదే ఉలూహియత్
 17. ఓ ప్రజలారా!
 18. ఏకత్వమే ఆరాధనకు పునాది
 19. తౌహీద్ ప్రాధాన్యం
 20. తౌహీద్ ఇస్లాం ధర్మం పునాది రాయి
 21. తౌహీద్ అన్నిటి కంటే విలువైనది, బరువైనది
 22. తౌహీద్ పాపలన్నిటినీ తుడుచి వేస్తుంది
 23. ప్రతి వ్యక్తి ఎకదైవారాధకుడుగానే  జన్మిస్తాడు
 24. వాస్త ఏక దైవరాధకుడు విచారణ లేకుండా స్వర్గంలోనికి ప్రవేసిస్తాడు
 25. తౌహీద్ విధులు
 26. శక్తి యుక్తులు వినియోగించడం, నమ్మకం రెండూ తప్పనిసరి
 27. అల్లాహ్ నూహ్ జాతిని ముంచి వేశాడు
 28. తవక్కుల్ తౌహీద్ ఆత్మ మరియు జీవిత సామగ్రి
 29. షిర్క్ వాస్తవం
 30. షిర్క్ కి రెండు కారణాలున్నాయి
 31. బహు దైవరాధకులు నరకంలో శాశ్వతంగా ఉంటారు
 32. షిర్క్ నాలుగు రకాలు
 33. బహు దైవరాధకులు వారి చిల్లర దైవాలు ఇద్దరూ బలహీనులే
 34. విగ్రహారాధకుల సాక్ష్యాదారాలు
 35. విశ్వ సృష్టికర్త మాత్రమే సర్వ జ్ఞాని
 36. సృష్టికర్తేనే ఆరాధించాలి
 37. అల్లాహ్ సర్వ శక్తి సంపన్నుడు పరిపూర్నుడూనూ
 38. సంతానం దైవత్వానికి వ్యతిరేకం
 39. లాభ నష్టాలు విశ్వసృష్టికర్త పాలకుడైన అల్లాహ్ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి
 40. అల్లాహ్ పరిపూర్ణ శక్తియుక్తులు గలవాడు
 41. అల్లాహ్ గోచర అగోచర జ్ఞాని
 42. మార్గదర్శకున్నే అనుసరించాలి
 43. వాసీఅహ్
 44. షరీఅత్తులో షిఫాఅత్ స్థానం
 45. షఫాఅత్  వాస్తవికత
 46. షఫాఅత్ కు విశ్వాసులే అర్హులు
 47. గులూ అంటే గౌరవాభిమనాల్లో హద్దు మీరి ప్రవర్తించటం
 48. అగోచర జ్ఞానం వాస్తవికత
 49. జిన్నాతులకు అగోచర జ్ఞానం లేదు
 50. దైవదూతలకు అగోచర జ్ఞానం లేదు
 51. అగోచర జ్ఞానం లేని మూసా (అలైహిస్సలాం)
 52. ముహమ్మద్ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) కూ అగోచర జ్ఞానం లేదు
%d bloggers like this: