"అల్లాహ్" అనే పదానికి అర్ధం ఏమిటి ?

Is Allah only muslim’s God? అల్లాహ్  ముస్లింలకు మాత్రమె దేవుడా ?

Published in Nelavanka magazine , written by Hafiz S.M.Rasool

%d bloggers like this: