సయ్యదుల్ ఇస్తగ్ ఫార్ (పాప క్షమాపణ దుఆ)

Most Superior way of asking for  Forgiveness from Allah :

అల్లాహుమ్మ అన్ త  రబ్బీ లా ఇలాహ ఇల్లా  అన్ త   ఖలఖ్ తనీ వ అనా అబ్దుక , వ అనా అలా  అహ్ దిక వ వదిక  మస్త తాతు అవూజు బిక మిన్ షర్రి మా సనతు అబూ లక  బి నియ్ మతిక అలయ్య వ అబూ  ఉ బిజన్ బీ  ఫగ్ ఫిర్ లీ ఫ ఇన్నహూ లా యగ్ ఫిరుజ్జునూబ ఇల్లా అన్ త. (సహీ బుఖారి  Vol.8 హదీత్  no:318)

ఓ  అల్లా : !  నీవే నా పోషకుడవు . నీవు తప్ప ఆరాధ్యుడు ఎవరూ లేరు . నీవే నన్ను పుట్టిం చావు . నేను నీ దాసుడను . సాధ్యమైనంత వరకు నీ వాగ్దానానికి కట్టుబడి ఉన్నాను. నా కర్మల దోషం నుండి నీ శరణు కోరుతున్నాను . నీ అనుగ్రహాలను అంగీకరిస్తున్నాను . నా పాపాలను అంగీకరిస్తున్నాను. నీవు నన్ను మన్నించు . నిశ్చయంగా పాపాలను మన్నించే వాడవు నీవే .

ప్రాముఖ్యత :

సయ్యదుల్  ఇస్తగ్ ఫార్ గురించి దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం సెలవిచ్చారు . ” దీనిని సాయంత్రం  చదివిన వ్యక్తి  అదే సాయంత్రం మరణిస్తే , అతడు స్వర్గంలో  ప్రవేశిస్తాడు. అదే విధంగా ఉదయం గనుక  చదివి ఉదయాన్నే మరణిస్తే అతడు స్వర్గానికి వెళతాడు .

%d bloggers like this: