లైలతుల్ ఖదర్ దుఆ – Dua during Layla-tul-Qadr

(మేము ఖుర ఆన్ ను ప్రాముఖ్యత గల రాత్రి లో అవతరింప జేశాము.1 ఆ ప్రాముఖ్యత గల రాత్రి 1000 నెలల కంటే ఉత్తమ మైనది  )97– 1 ,3

ఉమ్ముల్ మోమినీన్  ఆయషా రజి అల్లాహు అన్ హ ఇలా ఉల్లేఘించారు – రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ను నేను లైలతుల్ ఖదర్ పొందిన యెడల ఏ దుఆ చేయాలి అని ప్రశ్నించగా , రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా తెలిప్యారు  – అల్లాహుమ్మ ఇన్నక అఫువన్  తుహిబ్బుల్ అఫువఫా అఫుఅన్నీ – క్షమాపణను ప్రేమించే అల్లాహ్ నన్నుక్షమించు .

రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ఉద్బోధించారు – ఎవరైతే విశ్వాసంతో అల్లాహ్ స్వీకరణ కొరకు లైలతుల్ ఖదర్ లో మేల్కొని ఆరాధనలు చేస్తారో  అల్లాహ్ వారి మునుపటి పాపములను క్షమించును

Source: ఫిఖ్ హ్ – మూడవ స్థాయి  (రబువ జాలియాత్ – రియాద్)
అనువాదం : –  షేఖ్ అబ్దుర్రబ్ & సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా

%d bloggers like this: