అల్ ఎతెకాఫ్ – Al-Itikaaf

ఎతెకాఫ్ : (భాషాపర అర్ధం ) : ఒక దానితో తప్పక కలసి ఉండుట

ఎతెకాఫ్ : ( ధార్మిక అర్దం ) :అల్లాహ్ యొక్క విధేయత కొరకు మస్జిద్ లో ఆగి ఉండుట

ఎతెకాఫ్ వలన లాభములు:

 1. మనస్సును అల్లాహ్ యొక్క  విధేయతకు దూరము చేసే వాటి నుండి కాపాడు కో గలుగుట.
 2. మనస్సును అల్లాహ్ యొక్క  విధేయతలో  నిమజ్ఞము చేసు కొని అల్లాహ్ యొక్క  కారుణ్యాన్ని పొందగలుగుట

ఎతెకాఫ్ విధములు :

 1. వాజిబ్ (నజర్) ప్రమాణము చేసిన ఎతెకాఫ్
 2. సున్నత్ రంజాన్ నెల చివరి 10 రోజులు ఎతెకాఫ్

అబీ సఈద్ రజి అల్లాహు అన్హు ఇలా తెలిపారు , రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం రంజాన్ నెల మొదటి పది రోజులు  ఎతెకాఫ్ చేశారు  మరియు తరవాత పది రోజులు  ఎతెకాఫ్ చేశారు  మరల ఇలా ఉద్భోదించారు  లైలతుల్ ఖదర్ చివరి పది రోజుల లో ఉంది .

ఎతెకాఫ్ మూల స్థంభాలు :

 1. అల్లాహ్ స్వీకరణ యొక్క సంకల్పం
 2. ఐదు పూట్ల సామూహికంగా సలాహ్ చదవబడే మస్జిద్ లో  మాత్రమే ఎతెకాఫ్ చేయాలి (కొంత మంది మత గురువులు జామియ మస్జిద్ లో నే  ఎతెకాఫ్ చేయాలి  అంటారు )

ఎతెకాఫ్ షరతులు :

 1. ముస్లిం ఐ వుండాలి
 2. మతి స్థిమితం ఉండాలి
 3. పరిశుభ్రంగా (తహర్ తో ఉండాలి )

ఎతెకాఫ్ భంగ పరిచే కార్యములు :

 1. అనవసరంగా మస్జిద్ బయటకు వెళ్లుట
 2. భార్యతో సంభోగించుట(మీరు మస్జిద్ లో ఎతెకాఫ్ చేయునపుడు భార్యలతో సంభోగించకండి )187-2
 3. ఎతెకాఫ్ షరతులు  ఏవీ భంగ పరచ రాదు .

ఎతెకాఫ్ భంగ పరచని కార్యములు :

అవసరం తీర్చు కొనుటకు మస్జిద్ బయటకు వెళ్ళ వచ్చును ( ఆహారము కొరకు , స్నానము కొరకు  వజూ కొరకు , జుమా సలాహ్ కొరకు )

రోగిని పర్మార్శించుట కొరకు , మ్రుతుని జనాజా లో  గాని వెళ్ళ రాదు ( సంకల్పము చేయు నపుడు వాటి కొరకు మినహాయించి సంకల్పము చేసి ఉన్న యెడల తప్ప )

ఎతెకాఫ్  సున్నతులు:

 1. ఏకత్వము వహించి ఏకాగ్రతతో అల్లాహ్ యొక్క  స్వీకరణ పొందే తాపత్రయంతో అల్లాహ్ ను స్మరించుట ఖుర ఆన్ పారాయణం చేయుట, అల్లాహ్ ను వేడు కొనుట, అధిక  సలాలను ఆచరించుట
 2. అనవసరంగా  మాట్లాడకుండా ఉండుట .

Source: ఫిఖ్ హ్ – మూడవ స్థాయి  (రబువ జాలియాత్ – రియాద్)
అనువాదం : –  షేఖ్ అబ్దుర్రబ్ & సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా

%d bloggers like this: