ప్రయాణపు ఆదేశాలు (Rulings of Travel in Islam)

Travelప్రయాణపు ఆదేశాలు (Rulings of Travel in Islam)
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

 

విషయ సూచిక :
– వీడ్కోలు
– ఒంటరి ప్రయాణం అవాంచనీయం
– మంచి స్నేహితం గురుంచి వెతకాలి
– స్త్రీ ఒంటరిగా ప్రయాణించ కూడదు
– ప్రయాణపు దుఆ
– ఒకరిని నాయకునిగా ఎన్నుకోవాలి
– ఎక్కడైనా మజిలీ చేస్తే చదవండి
– తక్బీర్, తస్బీహ్
– అధికంగా దుఆ  చేయాలి
– నగరంలో ప్రవేశించినప్పుడు చదవండి
– ముస్లింలకు భాద కలిగించకుండా ఉండాలి
– దారి హక్కులు నెరవేర్చాలి
– అవసరం తీరిన వెంటనే తిరిగి రావాలి
– తిరిగి వచ్చాక ముందు మస్జిదులో రెండు రకాతులు చేసుకోవాలి
– వచ్చినవారిని కౌగలించు కొనుట
– ప్రయాణికుని ఫలితం
– ప్రయాణ సౌకర్యాలు
– ఎంత దూరంలో ఖస్ర్ చేయాలి
– పరిశుభ్రత ఆదేశాలు
– తయమ్ముం విధానం
– మేజోల్ల పై మసా
– అజాన్ ఆదేశాలు
– నమాజు ఆదేశాలు
– ఇమామత్ ఆదేశాలు
– ‘జమ్అ బైనస్సలాతిన్’ ఆదేశాలు
– నమాజు తర్వాత జిక్ర్
– విమానంలో నమాజు
– జుమా నమాజు ఆదేశాలు
– ప్రయాణంలో ఉపవాసాలు (రోజాలు)