మీకు మీరు ప్రశాంతంగా శాంతిలో ఉన్న తర్వాత భయాందోళనలకు గురిచేసుకోకండి [ఆడియో]

మీకు మీరు ప్రశాంతంగా శాంతిలో ఉన్న తర్వాత భయాందోళనలకు గురిచేసుకోకండి
https://youtu.be/WD3xzFCyIrM [1 నిముషం]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఋణం ప్రశాంతతకు శత్రువు

🍀సయ్యిదినా ఉఖ్బా బిన్ ఆమిర్ (రజియల్లాహు అన్ హు) వారి ఉల్లేఖనం, ప్రవక్త ముహమ్మద్ (ﷺ) వారు తమ సహచరులకు ఇలా బోధించారు:

(” لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَبِمَ نُخِيفُ أَنْفُسَنَا؟ , قَالَ: ” بِالدَّيْنَ “)

లా తుఖీఫు అన్ ఫుసకుమ్ బఅ్‘ద అమ్ నిహా, ఫఖీల లహూ: యా రసూలల్లాహ్ (ﷺ) వ బిమా నుఖీఫు అన్ ఫుసనా? ఖాల్: బిద్దైన్
“ప్రశాంతత కలిగిన తరువాత మీకూ మీరు భయాందోళనలకు గురికాకండి.”

ప్రవక్త (ﷺ) వారిని ప్రశ్నించడం జరిగింది: “ఓ ప్రవక్తా (ﷺ), ఏ విధంగా మాకు మేము భయాందోళనలకు ఎలా గురి అవుతాము
ప్రవక్త (ﷺ) వారు ఇలా బదులిచ్చారు: “ఋణం (అప్పు) ద్వారా”

{📚ముస్నద్ అబూ యఅ్‘లా 1/98/1739, అల్లామా అల్బానీ వారు సహీహ్ అత్తర్గీబ్ 1797లో మరియు సహీహా 2420లో సహీహ్ గ వర్గీకరణ చేశారు}

సహీ తర్గీబ్ 1797 సహీ హదీస్
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ أنَّهُ سمعَ النبيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول:
“لا تُخيفوا أنفُسَكم بعدَ أمْنِها”.
قالوا: وما ذاكَ يا رسولَ الله؟ قال:
“الدَّيْن”.
%d bloggers like this: