ముస్లిం సమాజంలో ధార్మికత లోపించటానికి కారణాలు వాటి పరిష్కారాలు [వీడియో]

ముస్లిం సమాజంలో ధార్మికత లోపించటానికి కారణాలు వాటి పరిష్కారాలు [వీడియో]
https://youtu.be/YLVGfyGBUws [47 నిముషాలు]
వక్త: షరీఫ్, వైజాగ్ (హఫిజహుల్లాహ్), మదీనా యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్
%d bloggers like this: