అస్ర్ నమాజు కు ముందు నాలుగు రకాతులు చదివే వారిని అల్లాహ్ (తఆలా) కరుణించు గాక

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

అన్ ఇబ్నె ఉమర (రదియల్లాహు అన్హుమా) అనిన్నబియ్యి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ ఖాల్ :

రహిమల్లాహు ఇమ్’రఅన్ సల్లా ఖబ్’లల్ అస్’రి అర్’బఅన్.

భావం:

ఇబ్నె ఉమర్ (రదియల్లాహు అన్హుమా) ఉల్లేఖనం దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)

అస్ర్ నమాజు కు ముందు నాలుగు రకాతులు చదివే వారిని అల్లాహ్ తఆలా కరుణించు గాక” అని దీవించారు.

[హదీస్ :- అబూదావూద్ 1271 తిర్మిజీ 430]

గమనిక: ఈ నాలుగు రకాతులు – రెండు రకాతులు చేసి సలాం తిప్పి, ఆ తరువాత ఇంకొక రెండు రకాతులు చేసుకోవాలి

%d bloggers like this: