హిజ్రత్ (వలస) ప్రయాణం ప్రాముఖ్యత (Hijrah) [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్
హిజ్రత్ (వలస) ప్రయాణం ప్రాముఖ్యత (Hijrah) – వక్త: ముహమ్మద్ సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

[29 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఇతర లింకులు:

%d bloggers like this: