విధేయతా (ఇత్తిబా)? లేదా అంధానుసరణా (తఖ్లీద్)?

బిస్మిల్లాహ్

[43:38 నిముషాలు]
ఫజీలతుష్ షేఖ్ సఈద్ అహ్మద్ మదనీ హఫిజహుల్లాహ్(హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: