కరోనా వైరస్ & ఇస్లాం బోధనలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

వ్యవధి: 45 నిముషాలు 

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

అబ్దుర్-రెహ్మాన్ బిన్` ఔఫ్ (రదియల్లాహు అన్ హు) వారు ఇలా అన్నారు: మహా ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వారు ఇలా బోధించారు:

“ఒక దేశంలో ప్లేగు వ్యాధి వ్యాపించిందని మీరు విన్నట్లయితే, అక్కడికి వెళ్లవద్దు. కానీ మీరు ఉన్న దేశంలో అది విచ్ఛిన్నమైతే దాని నుండి తప్పించుకొని బయటకు వెళ్లవద్దు.” (సహీహ్ బుఖారి 5730)


హజ్రత్‌ అనస్‌ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రార్థించేవారు:

Allahumma inni a'udhu bika minal-barasi, wal- jununi, wal-judhami, wa sayyi'il-asqami

‏اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون، والجذام، وسيئ الأسقام

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అవూజు బిక మినల్ బరసి, వల్ జునూని, వల్ జుదామి, వ సయ్యిఇల్ అస్కామ్ 

ఓ అల్లాహ్‌! తెల్లమచ్చల రోగం నుండి, పిచ్చితనం నుండి, కుష్టు వ్యాధి నుండి, ఇతర హీనమైన రోగాల నుండి నేను నీ శరణు వేడుతున్నాను.

(ముస్నద్‌ ఆహ్మద్‌: 12592, అబూ దావూద్‌: 1554, సునస్‌ నసాయీ: 5493, అల్లామా అల్బానీ ఈ హథీసు సహీహ్ అని ధృవీకరించారు)


 

%d bloggers like this: