ఎవరైతే తన సోదరుడిని హాని చేసి అతన్ని అధిగమిస్తారో ..

బిస్మిల్లాహ్

షేఖ్ ఇబ్న్ ఉతైమీన్ (రహిమహుల్లాహ్) – అన్నారు:

‘సాధారణంగా, ఎవరైతే తన సోదరుడికి  హాని చేసి అతన్ని అధిగమిస్తారో అప్పుడు అల్లాహ్ అతనిపై పరలోకానికి ముందే  ప్రాపంచిక జీవితంలో  ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు.’

[హుఖూఖున్ దఅత్ ఇలైహిల్ ఫిత్ర 32]

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

 والغالب أنّ من تسلط على أخيه بأذية أنتقم منه الله في الدنيا قبل الاخرة

حقوق دعت اليها الفطرة-٣٢

నుండి: http://www.miraathpubs.net/en/revenge-of-allaah/ 

తెలుగు అనువాదం: teluguislam.net

%d bloggers like this: