మూడు విడాకులు (తలాఖ్ లు) ఒక్కటేనా (هل الطلاق الثلاث واحد؟)

బిస్మిల్లాహ్

ఒకే సమయం, సందర్భంలో ఇచ్చిన మూడు విడాకులు మూడు అవుతాయని చాలా మంది అనుకుంటారు, వాస్తవమేమిటంటే అవి ఒకటిగానే లెక్కించబడతాయి. దీని ఆధారాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

[6 నిమిషాల వీడియో]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్) 
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia

%d bloggers like this: