నరక విశేషాలు (Decription of Hell Fire) E-Book

Naraka Vishesaalu

రచయిత : ముహమ్మద్ ఇఖ్బాల్ కీలానీ

ఈ పుస్తకంలో నరకంలోని విశేషాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథుల ఆధారాలతో చక్కగా వివరించారు. దీనిని తెలుగులో జనాబ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు అనువదించారు

[ఇక్కడ చదవండి / Download చేసుకోండి]

%d bloggers like this: