దైవ ప్రవక్త నమాజు స్వరూపం – షేఖ్ అల్ అల్బానీ (రహిమహుల్లా) [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

ప్రవక్త గారు (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఈ విధంగా ప్రవచించారు

Pray as you see me praying

దైవ ప్రవక్త నమాజు స్వరూపం – షేఖ్ అల్ అల్బానీ (రహిమహుల్లా)
Daiva Pravakta (Sallallahu Alaihi wa Sallam) Namazu Swaroopam(Sifat-us-salatunnabi)
Author : Muhaddis-e-Asr AllamaMohammad Naasiruddin Albani(Rahimahullah)
Telugu Translator :Mohammad Khaleel-ur-Rahman,Kothagudem

Excellent Book ! Must Read !!

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/sifat-salat-an-nabi
[244 పేజీలు] [PDF][మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ]

విషయసూచిక

విషయ సూచిక (అసలు పుస్తకం)

 • కాబా వైపు తిరిగి నిలబడటం
 • నమాజ్‌లో నిలబడటం (ఖియామ్‌)
 • వ్యాధిగ్రస్థుడు కూర్చొని నమాజ్‌ చేయటం
 • పడవలో నమాజ్‌ చేయటం
 • తహజ్జుద్‌ నమాజులో నిలబడటం, కూర్చోవటం
 • బూట్లు ధరించి నమాజ్‌ చేయటం
 • వేదిక (మింబర్‌)పైన ఆయన నమాజు చేయటం
 • సుత్రా మరియు, దాన్ని పాటించటం విధి అన్న విషయం గురించి
 • నమాజును భంగపరిచే విషయాలు
 • సమాధికి ఎదురుగా నిలబడి నమాజ్‌ చేయటం
 • సంకల్పం (నియ్యత్‌)
 • తక్బీరే తహ్రీమా
 • చేతులు రెండు పైకెత్తటం (రఫయదైన్‌)
 • కుడి చేయి ఎడమ చేయి మీద పెట్టటం, అలా పెట్టమని ఆజ్ఞాపించటం
 • చేతులు రెండూ ఛాతీ మీద పెట్టుకోవటం
 • సజ్దా చేసే చోటుని చూస్తూ ఉండటం, నమాజులో భక్తిశ్రద్ధలు
 • తక్బీరె తహ్రీమా తర్వాత నమాజును ప్రారంభించే ప్రార్ధనలు
 • ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం
 • ఒక్కో ఆయతు వేర్వేరుగా పఠించటం
 • ఫాతిహా సూరా నమాజులో ప్రధానాంశం అవడం
 • జహ్‌రీ (బిగ్గరగా చదివే) నమాజుల్లో ఇమాము వెనుక ఖుర్‌ఆన్‌ పారాయణం రద్దయిన విషయం గురించి
 • సిర్రీ (నిశ్శబ్దంగా చదివే) నమాజుల్లో ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం విధి
 • ఇమామ్‌, ముక్తదీలు ఇరువురూ బిగ్గరగా ఆమీన్‌ పలకటం
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఫాతిహా సూరా అనంతరం ఖుర్‌ఆన్‌ పఠించటం
 • పోలికలు గల, ఒకే విధమైన సూరాలను దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఒకే రకాతులో కలిపి పఠించటం
 • ఫాతిహా సూరా పఠనంతో సరిపెట్టుకోవటం కూడా సమ్మతమే
 • ఐదు పూటల నమాజుల్లో, ఇంకా ఇతర నమాజుల్లో బిగ్గరగా లేక మెల్లిగా ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం
 • తహజ్జుద్‌ నమాజులో మెల్లిగా లేక బిగ్గరగా ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) నమాజుల్లో ఏ సూరాలు పఠించేవారు
 • 1. ఫజ్ర్‌ నమాజు
  • ఫజ్ర్‌ పూట సున్నత్‌ నమాజులో దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పఠనం
 • 2. జుహ్ర్‌ నమాజు
  • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) జుహ్ర్‌ నమాజు చివరి రెండు రకాతుల్లో ఫాతిహా సూరా తర్వాత కొన్ని ఆయతులు పఠించటం
  • ప్రతి రకాతులోనూ తప్పనిసరిగా ఫాతిహా సూరా పఠనం
 • 3. అస్ర్ నమాజు
 • 4. మగ్రిబ్‌ నమాజు
  • మగ్రిబ్‌ సున్నతు నమాజులో ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం
 • 5. ఇషా నమాజు
 • 6. తహజ్జుద్‌ నమాజు
 • 7. విత్ర్‌ నమాజు
 • 8. జుమా నమాజు
 • 9. రెండు పండుగల నమాజులు
 • 10. జనాజా నమాజు
 • ఆయతుల చివర్లో ఆగుతూ, ప్రశాంతంగా, మధురమైన స్వరంతో ఖుర్‌ఆన్‌ పారాయణం చేయడం
 • ఇమాము పొరబడిన సంగతి అతనికి తెలియపర్పటం
 • దుష్ప్రేరణలను దూరం చేసుకునేందుకు నమాజు స్థితిలోనే ‘అవూజు బిల్లాహ్‌’ పలకటం, మరియు ఉమ్మటం
 • రుకూ
 • రుకూ చేసే పద్ధతి
 • ప్రశాంతంగా రుకూ చేయటం తప్పనిసరి (వాజిబ్‌)
 • రుకూలో పఠించబడే దుఆలు
 • రుకూ సుదీర్గంగా చేయటం
 • రుకూలో ఖుర్‌ఆన్‌ పఠించరాదు
 • రుకూ నుంచి లేచి నిలబడటం, ఆ స్థితిలో పఠించబడే దుఆలు
 • రుకూ తర్వాత చాలా సేపు నిలబడి వుండడం మరియు దానిలో ప్రశాంతత అనివార్యం అయ్యే అంశం
 • సజ్దాల అంశము
 • రెండు చేతుల ద్వారా సజ్దాలోకి వెళ్ళే అంశం
 • సజ్దాలో ప్రశాంతతను అనివార్యం చేసే అంశం
 • సజ్దాలో పఠించవలసిన దుఆలు
 • సజ్దాలో ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం నిషేధం
 • సజ్దాను పొడిగించడం
 • సజ్దా విశిష్టత
 • నేలపై, చాపపై సజ్దా చేసే అంశం
 • సజ్దా నుండి పైకి లేవడం
 • రెండు సజ్దాల మధ్య కూర్చొనే మరో స్వరూపము
 • రెండు సజ్దాల మధ్య ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం అనివార్యం
 • రెండు సజ్దాల మధ్య పఠించబడే దుఆలు
 • రెండవ సజ్దా తర్వాత కూర్చొనే అంశం (జల్సా ఇస్తెరాహత్‌)
 • రెండవ రకాతు కోసం నిలబడేటప్పుడు
 • రెండు చేతుల సహాయం తీసుకోవటం
 • ప్రతి రకాతులో ఫాతిహా సూరా పఠించడం విధి
 • మొదటి తషహ్హుద్‌
 • తషహ్హుద్‌లో చూపుడు వ్రేలును ఊపుతూ వుండడం
 • మొదటి తషహ్హుద్‌ అనివార్యత మరియు దానిలో
 • దుఆ పఠించడాన్ని ధర్మయుక్తం చేసే అంశం
 • తషహ్హుద్‌ పదజాలం
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పై దరూద్‌ పఠించే చోట్లు మరియు దాని పదాల వివరణ
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పై దరూద్‌ పంపడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
 • మూడవ మరియు నాలుగవ రకాతు కోసం నిలబడే అంశం
 • ఐదు పూటల నమాజులలో నాజిలా దుఆ పఠించే అంశం
 • వితర్‌ నమాజులో ఖునూత్‌ దుఆ పఠించే అంశం
 • ఆఖరి తషహ్హుద్‌ మరియు దానిని విధిగా చేసే అంశం
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పై దరూద్‌ పంపడాన్ని విధిగా చేసే అంశం
 • దుఆ చేయడానికి ముందు నాలుగు విషయాల నుండి శరణుకోరడం తప్పనిసరి
 • సలాంకు ముందు దుఆ పఠించడం మరియు దాని విభిన్న పద్ధతులు
 • సలాం అంశం
 • నమాజు పూర్తి చేసేటప్పుడు ‘అస్సలాము అలైకుం’ పలకడం తప్పనిసరి

%d bloggers like this: