సులభశైలిలో దివ్య ఖుర్ఆన్ – మౌలానా అబ్దుస్సలాం ఉమ్రీ

ఖుర్ఆన్ 30 భాగాలు (తెలుగు) – సులభశైలిలో దివ్యఖుర్ఆన్
క్లుప్త వివరణ: ఇది తెలుగు భాషలో ఖుర్ఆన్ భావం యొక్క అనువాదము. మొదటి పారా నుండి చివరి పారా వరకు పారాల వారీగా ఇక్కడ పొందుపరచ బడినది.
సంకలనం:మౌలానా అబ్దుస్సలాం ఉమ్రీ
అనువాదం: ఇఖ్బాల్ అహ్మద్
ప్రకాశకులు:ఇదారా ఫిక్రే ఆఖిరత్
అధ్యక్షులు :జనాబ్ ముహమ్మద్ హరూన్ అన్సారీ
Masjid-e-Farooqia, Hakeempet, Tolichowki, Hyderabad

ఇందులో ఖుర్ఆన్ తో పాటు దాని అనువాదం,వ్యాఖ్యానం కూడా ఉన్నాయి. దీని శైలి సరళతరం.ఈ వ్యాఖ్యానం వివిధ ప్రఖ్యాత వ్యాఖ్యానాలను మున్డున్చ్గుకొని వ్రాయబడింది.ఇందులో ప్రత్యేకించి తఫ్సీర్ ఇబ్నె కసీర్,తఫ్సీర్ సనాయి,మౌలానా సనావుల్లా అమ్రుత్సరీ తర్జుమానుల్ ఖుర్ఆన్  మౌలానా అబుల్ కలాం అజాద్,తైసీరుల్ ఖుర్ఆన్ హాఫిజ్ అతీఖుర్రహ్మాన్ కీలానీ,తఫ్సీర్ ఆహ్సనుల్ బయాన్ హాఫిజ్ సలాహుద్దీన్ యూసుఫ్ మరియు మౌలా సఫీఉర్రహ్మాన్ ముబారక్ పూరీ,తఫ్సీరుల్ ఖుర్ఆన్  కరీం మౌలానా జూనాగడీ మక్కా ముకర్రమహ్ సౌదీ అరబ్ లు చేర్చబడి ఉన్నాయి.

[ఇక్కడ చదవండి] – జుజ్ (Juz) : [01][02][03][04][05][06][07][08][09][10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

ఇక్కడ పూర్తి పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [PDF] [1406 పేజీలు]

%d bloggers like this: