ముస్లిం ఖర్జూరపు చెట్టులాంటి వాడు [వీడియో]

ముస్లిం ఖర్జూరపు చెట్టులాంటి వాడు [వీడియో]
https://youtu.be/hJVeN1iAWuA [14 నిముషాలు]
వక్త: హబీబుర్రహ్మాన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
%d bloggers like this: