సమాధి సంగతులు (ఖబర్ కా బయాన్) [పుస్తకం]

సమాధి సంగతులు (ఖబర్ కా బయాన్) [పుస్తకం]
సమాధి సంగతులు (ఖబర్ కా బయాన్) [పుస్తకం]

సమాధి సంగతులు (ఖబర్ కా బయాన్) [పుస్తకం]
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కైలానీ
అనువాదం:హాఫిజ్ బద్రుల్ ఇస్లాం
ప్రకాశకులు: హదీస్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్, ఎ.పి. ఇండియా

[డెస్క్ టాప్ ఎడిషన్]
[ఇక్కడ పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/samadhi-sangathulu
[PDF] [176 పేజీలు]

[మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఎడిషన్]
[ఇక్కడ పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/samadhi-sanagathulu-mobile
[PDF] [176 పేజీలు] [52 MB]

విషయ సూచిక

అంశాల వారీగా హదీసులు

 1. మరణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఉండటం అభిలషణీయం [PDF] [2p]
 2. చావు రావాలని కోరుకోరాదు [PDF] [2p]
 3. మరణ వేదన [PDF] [2p]
 4. మరణసమయంలో విశ్వాసికి లభించే సత్కారాలు [PDF] [10p]
 5. మరణ సమయంలో అవిశ్వాసి తిప్పలు [PDF] [6p]
 6. మృతుడు మాట్లాడటం, వినటం. [PDF] [2p]
 7. సమాధికి (ఖబ్ర్ కు) అర్థం [PDF] [1p]
 8. సమాధి బహుమానాలు తథ్యం [PDF] [2p]
 9. సమాధి యాతన తథ్యం [PDF] [3p]
 10. సమాధి శిక్ష – ఖుర్ఆన్ వెలుగులో [PDF] [2p]
 11. సమాధి శిక్ష తీవ్రత [PDF] [3p]
 12. ఘోరపాపాలు చేస్తే సమాధిలో శిక్ష ఖాయం [PDF] [1p]
 13. సమాధి దూతలు – ముంకిర్ నకీర్ [PDF] [2p]
 14. సమాధిలో ప్రశ్నోత్తరాల వేళ మృతుని పరిస్థితి! [PDF] [1p]
 15. సమాధిలో అనుగ్రహాలు – వాటి రకాలు [PDF] [13p]
 16. సమాధిలో శిక్షలు – వాటి రకాలు [PDF] [11p]
 17. విశ్వాసి మృత దేహాన్ని సమాధి ఒత్తటం [PDF] [1p]
 18. తౌహీద్ విశ్వాసం – ముంకిర్ నకీర్ల ప్రశ్నలు [PDF] [3p]
 19. సత్కార్యాలు సమాధి శిక్షను ఎదుర్కోనే డాలు వంటివి! [PDF] [2p]
 20. సమాధి ఉపద్రవం నుంచి సురక్షితంగా ఉండేవారు [PDF] [3p]
 21. సమాధుల్లో శరీరాలు ఏ స్థితిలో ఉంటాయి? [PDF] [3p]
 22. ఆత్మ దేహాన్ని వీడిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంటుంది? [PDF] [3p]
 23. ఆత్మలు ప్రపంచానికి తిరిగి రావటం సాధ్యమేనా? [PDF] [2p]
 24. సలఫె సాలిహీన్ దృష్టిలో సమాధి యాతన [PDF] [7p]
 25. సమాధి శిక్ష నుంచి శరణు వేడే దుఆలు [PDF] [2p]
 26. సమాధుల్లో ఉన్నవారి కొరకు మన్నింపు ప్రార్ధన [PDF] [2p]
 27. ఇతరత్రా విషయాలు [PDF] [5p]
 28. రబ్బిగ్ ఫిర్ వర్హమ్ [PDF] [3p]
%d bloggers like this: