సమాధి సంగతులు (ఖబర్ కా బయాన్) [పుస్తకం]

సమాధి సంగతులు (ఖబర్ కా బయాన్) [పుస్తకం]
సమాధి సంగతులు (ఖబర్ కా బయాన్) [పుస్తకం]

సమాధి సంగతులు (ఖబర్ కా బయాన్) [పుస్తకం]
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కైలానీ
అనువాదం:హాఫిజ్ బద్రుల్ ఇస్లాం
ప్రకాశకులు: హదీస్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్, ఎ.పి. ఇండియా

[ఇక్కడ పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/samadhi-sangathulu
[PDF] [176 పేజీలు]

విషయ సూచిక

 • బిస్మిల్లా హిర్రహ్మానిర్రహీమ్
  • సమాధిలో మూడు ప్రశ్నలు
  • సమాధి ఉపద్రవం నుండి కాపాడే ఆచరణలు
  • సమాధిలో నమాజీకి సత్కార్యం
  • హువల్ అజీజుల్ జబ్బరుల్ ముతకబ్బిర్
  • ఒక అపోహ (సమాధి శిక్షలు, వరాలు తిరస్కరించే వారి ఒక అపోహ)
  • సమాధి గుణపాఠం నేర్చుకొనే స్థలమా లేక జాతర స్థలమా?
  • చావు ఇచ్చే సందేశం
  • సమాధి జీవితం ఎలా ఉంటుంది?
   1. మృతులు వినడం – దైవ గ్రంధం, ప్రవచనాల వెలుగులో
   2. అమర వీరుల సమాధి జీవితం
   3. దైవ ప్రవక్త ( సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) గారి సమాధి జీవితం
   4. ఒక అపోహ – దైవ ప్రవక్త ( సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) గారి సమాధి జీవితం ప్రాపంచిక లాంటిదా?
   5. సమాధిలో శిక్ష ఆత్మకా లేక శరీరానికా?
  • విజ్ఞులారా! గుణ పాఠం నేర్చుకోండి (సమాధి శిక్ష,బహుమానాలకు సంబంధించి కొన్ని హితభోదాత్మక సంఘటనలు)
   1. దైవ ప్రవక్త ( సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) కాలం నాటి సంఘటన
   2. సమాధి తేలు
   3. వంకర సమాధి
   4. సమాధిలో పాములు, తేళ్లు
   5. సమాధి కంపనం
   6. …..పాము …..పాము …..!
   7. సమాధినుంచి సువాసన
   8. శవం నుంచి సువాసన
   9. సమాధిలో వెలుగు
   10. శవం నుంచి సువాసన

అంశాల వారీగా హదీసులు

 1. మరణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఉండటం అభిలషణీయం
 2. చావు రావాలని కోరుకోరాదు
 3. మరణ వేదన
 4. మరణసమయంలో విశ్వాసికి లభించే సత్కారాలు
 5. మరణ సమయంలో అవిశ్వాసి తిప్పలు
 6. మృతుడు మాట్లాడటం, వినటం.
 7. సమాధికి (ఖబ్ర్ కు) అర్థం
 8. సమాధి బహుమానాలు తథ్యం
 9. సమాధి యాతన తథ్యం
 10. సమాధి శిక్ష – ఖుర్ఆన్ వెలుగులో
 11. సమాధి శిక్ష తీవ్రత
 12. ఘోరపాపాలు చేస్తే సమాధిలో శిక్ష ఖాయం
 13. సమాధి దూతలు – ముంకిర్ నకీర్
 14. సమాధిలో ప్రశ్నోత్తరాల వేళ మృతుని పరిస్థితి!
 15. సమాధిలో అనుగ్రహాలు – వాటి రకాలు
 16. సమాధిలో శిక్షలు – వాటి రకాలు
 17. విశ్వాసి మృత దేహాన్ని సమాధి ఒత్తటం
 18. తౌహీద్ విశ్వాసం – ముంకిర్ నకీర్ల ప్రశ్నలు
 19. సత్కార్యాలు సమాధి శిక్షను ఎదుర్కోనే డాలు వంటివి!
 20. సమాధి ఉపద్రవం నుంచి సురక్షితంగా ఉండేవారు
 21. సమాధుల్లో శరీరాలు ఏ స్థితిలో ఉంటాయి?
 22. ఆత్మ దేహాన్ని వీడిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంటుంది?
 23. ఆత్మలు ప్రపంచానికి తిరిగి రావటం సాధ్యమేనా?
 24. సలఫె సాలిహీన్ దృష్టిలో సమాధి యాతన
 25. సమాధి శిక్ష నుంచి శరణు వేడే దుఆలు
 26. సమాధుల్లో ఉన్నవారి కొరకు మన్నింపు ప్రార్ధన
 27. ఇతరత్రా విషయాలు
 28. రబ్బిగ్ ఫిర్ వర్హమ్
%d bloggers like this: